Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej RODO.

Szanowny Kliencie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dwór Pod Bukiem, Rybaki 31, 83-315
Szymbark;
2. dane osobowe w postaci nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, adres poczty
elektronicznej, imiona i wiek dzieci, nr telefonu, PESEL, NIP (w przypadku firm)
przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, jak również w celu realizacji zadań,
wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również
wypełnianie przez nas jako Administratora i Usługodawcy obowiązków prawnych względem
organów publicznych;
3. podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy sprzedaży pobytu w Dworze Pod Bukiem;
4. dodatkowo po wyrażeniu zgody, Twoje dane będą przetwarzane w celach
marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane mogą również podlegać profilowaniu w
zakresie udzielonej zgody;
5. przetwarzanie danych wizerunkowych polegające na zamieszczaniu zdjęć na portalu
społecznościowym (facebook) wymaga dodatkowej zgody;
6. podane dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane na podstawie umowy
powierzenia następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom i współpracownikom Dworu Pod Bukiem uczestniczącym w realizacji
umowy,
b) firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
c) firmie świadczącej usługi obsługi księgowej,
d) firmie świadczącej obsługę prawną;
7. podane dane osobowe do realizacji w/w celów będą przetwarzane przez czas określony
w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej
odwołania;

8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
10. Administrator danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony.

Administrator Danych Osobowych

REZERWACJA